Termíny:

  • Strediská strediská odbornej praxe (SOP)
    do 3.10.2019 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odošlú 2x príslušnému OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 3.11.2019 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.