Výkaz o strediskách odbornej praxe (SOP) podľa stavu k 15.9.2023

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01
Rok2023
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVŠ SR.


Zber údajov bol ukončený !


Termíny:

  • Riaditeľstvo SOP
    vytvorí protokol a do 3.10.2023 podpísaný, opečiatkovaný odošle 2x príslušnému RÚŠS.
  • Regionálne úrady školskej správy
    vytvoria protokol za kraj a do 3.11.2023 podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.