Výkaz o strediskách odbornej praxe (SOP) podľa stavu k 15.9.2019

Škol (MŠVVŠ SR) 27-01
Rok2019
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVŠ SR.


Zber údajov bol ukončený !


Termíny:

  • Riaditeľstvo SOP
    vytvorí protokol a do 3.10.2019 podpísaný, opečiatkovaný odošle 2x príslušnému OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady v sídle kraja
    vytvoria protokol za kraj a do 3.11.2019 podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.